29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Ấm Tử Sa Tây Thi Lam Kim Linh

2.150.000

  • Chất đất: Nguyên Khoáng Thiên Thanh Nê
  • Dung tích: 200ml.
  • Phương pháp: Thủ công toàn chế