29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Ấm Tử Sa Tây Thi Bách Phúc

2.250.000

  • Nghệ Nhân: Ngô Văn Thái
  • Chất đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào
  • Dung tích: 230ml.
  • Phương pháp: Thủ công toàn chế