29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Ấm Tử Sa Tây Thi Linh Lung

1.550.000

  • Nghệ Nhân: Ngô Quốc Chính
  • Chất đất: Nguyên Khoáng Thạch Hoàng
  • Dung tích: 250ml.
  • Phương pháp: Thủ công toàn chế