29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Ấm Tử Sa Mỹ Nhân Kiên

5.890.000

  • Nghệ Nhân: Sơn Phương
  • Chất đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào
  • Dung tích: 260ml.
  • Xuất nước: 9 lỗ
  • Phương pháp: Thủ công toàn chế