29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Ấm Tử Sa Song Long

2.150.000

Ấm Tử Sa Song Long

  • Chất đất: Đoạn Nê
  • Nghệ nhân:
  • Xuất Nước : 10 lỗ
  • Dung tích: 280ml.