102 Trần Phú, Hà Đông, HN

Ấm Tử Sa Tây Thi Trúc Vận

2.350.000

  • Chất đất: Nguyên Khoáng Đoạn Nê
  • Dung tích: 250ml.
  • Phương pháp: Thủ công toàn chế
error: Content is protected !!